Otázky na státnice AI3 ver. 2014!

PROG

 1. Logický program - struktura, základní pojmy, datová struktura seznam, práce s databází Prologu. Hlavní odlišnosti oproti procedurálnímu programování, možnosti použití neprocedurálního programovacího jazyka.
 2. Databáze, databázový systém. Hlavní funkce DBS. Historický vývoj DBS. Modely dat. Relační algebra: projekce, selekce, spojení. SQL.
 3. Konceptuální modelování. E-R model a jeho grafické znázornění. Relační model. Typy vztahů mezi entitami a jejich reprezentace v relačním modelu. Vlastnosti relační tabulky. Normální formy relačního schématu.
 4. Ontologické inženýrství: pojem ontologie v kontextu informatiky, základní stavební prvky ontologií, typy ontologií, jazyky ontologického modelování, návrhové vzory, normalizace ontologie. Odvozování nad ontologií (kontrola konzistence, klasifikace), nástroje, použití ontologií.
 5. Sémantický web: technologie sémantického webu, metadata, RDF, RDFS, OWL, dotazování se na sémantický web (význam, jazyky), sémantický web a odvozování (význam, jazyky), aplikace sémantického webu.
 6. Námětové mapy: standard Topic Maps a jeho součásti, základní stavební prvky námětové mapy, postup tvorby námětové mapy, implementace námětových map (prostředí, syntaxe), dotazování se na námětové mapy, odvozování s námětovými mapami, aplikace námětových map.
 7. Objektové modelování a programování - základní pojmy, podstata, využití. Softwarový proces. UML. Událostmi řízené programování. Architektura MVC.
 8. Práce s kolekcemi typy kolekcí, příklady použití, algoritmy pracující nad kolekcemi (řazení, vyhledávání), základní principy implementace ve zvoleném programovacím jazyce.
 9. Problematika perzistentního (trvalého) ukládání dat ve vybraném programovacím jazyce.
 10. Webové aplikace principy, nástroje. Vícevrstvé aplikace. Zabezpečení aplikace.
 11. Základní algoritmy a principy počítačové grafiky  metody vizualizace, určení viditelnosti a osvětlení, reprezentace grafické informace, OPENGL.
 12. Základy zpracování obrazu a počítačového rozpoznávání metody snímání, předzpracování, segmentace a klasifikace obrazu, formáty pro ukládání rastrového obrazu, komprese, barva a barevné modely.
 13. Algoritmy pracující s grafy. Prohledávání grafů do hloubky a do šířky, využití prohledávání grafů v dalších úlohách.

TECH

 1. Principy počítačů (historický vývoj, předpoklady fungování, binární logika, modulace signálu).
 2. Architektura počítače (von Neumannovo a Harwardské schéma, Flynnova taxonomie, základní deska, procesor, mikroarchitektura procesoru, paměti, sběrnice, řadič, přídavné karty, ovladače).
 3. Paměťový systém počítače a ukládání dat (typy, principy fungování, frekvence, normy, logická a fyzická struktura disku, RAM, ROM, Cache, HDD, CD, DVD, FLASH…)
 4. Architektura periferních zařízení (rozdělení, principy, funkce, typy, rozhraní, příklady)
 5. Servery a pracovní stanice (rozdíly, kritéria výběru, role serverů, serverové technologie, zálohování dat včetně RAID)
 6. Komunikační prostředky (principy komunikace, modulace signálu, rozdělení a porovnání, média, mobilní technologie)
 7. ETHERNET (principy fungování, vývoj a topologie, přístupová metoda, síťová karta, strukturovaná kabeláž)
 8. RM ISO/OSI, TCP/IP (popis a srovnání, funkce zásadních protokolů, IP adresy)
 9. Internet (organizační struktura, vývoj, RFC dokumenty, domény, technické předpoklady pro připojení, hrozby)
 10. Směrování (základní principy, směrovací protokoly, směrovací algoritmy, směrovače)
 11. Propojování a management sítí (přenosová média, technologie pro různé vrstvy, WIFI, VPN, systémy pro vzdálený přístup, řešení založená na SNMP)
 12. Principy operačních systémů (základní rozdělení, druhy operačních systémů, procesy, správa procesů a systémových zdrojů, uživatelská rozhraní).
 13. Souborové systémy a logická struktura dat (principy, porovnání, příklady).
 14. Operační systémy Windows (principy MS DOS, MS Windows, architektura, verze, funkce, rozdíly).
 15. Operační systémy Unix, Linux, BSD, MacOS (základní myšlenky, výhody a nevýhody, open-source, vznik a vývoj, licence, distribuce, základy ovládání - shell, rozdíly, historie a vývoj)
 16. Serverové operační systémy (specifika serverových operačních systémů, rozdíly mezi OS pro osobní počítač a pro server, serverové služby, správa uživatelů)

Jak přispět ?

 1. Fork na githubu
 2. Editace v source/..
 3. Build sphinx-build -b html ./source/ ./
 4. Pull request

Většina textů převzata a upravena z http://ai-fim-uhk.wikispaces.com/

Indices and tables